MENU
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de huur van een tennisbaan in Tennishal Vinkenveld Noordwijk

ARTIKEL 1 Tennishal Vinkenveld en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen die gebruikers van de tennishal overkomen en/of voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen van gebruikers van de accommodatie.

ARTIKEL 2 De aanwijzingen (door toezichthouder en trainers) met betrekking tot het gebruik van de tennishal en overige voorzieningen, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

ARTIKEL 3 Met het ontvangen van de huurbevestiging wordt u verzocht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, en erkent u dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 4 Bij niet–prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst zal de overeenkomst automatisch ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en rente. Deze vergoeding bedraagt minimaal het bedrag van de baanhuur.

ARTIKEL 5 Tennishal Vinkenveld verhuurt aan huurder die in huur aanneemt het recht om iedere week gebruik te maken van één of meerdere tennisbanen in Tennishal Vinkenveld, te weten op uur en dag zoals in contract overeengekomen en/of als eenmalige “losse baan”. Tevens geldt dat:
* Het wintertennisseizoen loopt van 3 oktober 2016 t/m 31 maart 2017.
* Tijdens het Open Tennistoernooi (6 t/m 12 maart) zijn er voor u als huurder geen banen beschikbaar, tenzij anders afgesproken.
* In het geval de baan niet wordt gebruikt na afloop van de door u gehuurde tijd is het niet toegestaan langer van de baan gebruik te maken. Bij langer gebruik is baanhuur verschuldigd.

ARTIKEL 6 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder niet toegestaan om op de gehuurde baan tennistrainingen / lessen te geven of te ontvangen. Dit dient altijd vooraf te worden aangegeven/aangevraagd.

ARTIKEL 7 Het bespelen van een tennisbaan door meer dan 4 personen tegelijk is zonder toestemming van verhuurder niet toegestaan.

ARTIKEL 8 De banen mogen alleen met juist tennisschoeisel worden betreden. Hieronder wordt verstaan de meeste moderne tennisschoenen maar geen zwarte zolen. Bij voorkeur gebruikt u schoenen met een glad profiel.

ARTIKEL 9 Huurder of gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen, die naar het oordeel van de beheerder hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers van de tennishal.

ARTIKEL 10 Tennishal Vinkenveld heeft het recht de hal voor bespeling te sluiten, indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. De huurder kan in geval van sluiting van de tennishal geen aanspraak op vermindering van de huurprijs maken. Huurder zal van deze sluiting zo mogelijk tevoren in kennis worden gesteld.

ARTIKEL 11 Huurder en zijn eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen, die tijdens het gebruik ontstaan, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de toezichthouder.

ARTIKEL 12 Het is niet toegestaan glazen voorwerpen zoals flessen en drinkglazen of servies mee de baan op te nemen, dit o.a. ter bescherming van de tennisvloer. Honden en andere huisdieren zijn in de tennishal en de daarbij behorende ruimten niet toegelaten.

ARTIKEL 13 Tennishal Vinkenveld heeft het recht om een ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit de tennishal te doen verwijderen en zo nodig de verdere toegang tot het gehele gebouw te ontzeggen.

ARTIKEL 14 Tennishal Vinkenveld zal gesloten zijn tijdens Kerst (25 & 26 december) en Oud en Nieuw (31 december & 1 januari)